Kovo mėnesio skelbimai

• Kovo 1 d. – Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
- Privalomas pasninkas.
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
- Prasideda Velykinės išpažinties laikas, pasiruoškime patys ir padėkime ligoniams, negalintiems atvykti į bažnyčią, kad Šv. Velykas pasitiktume tyromis širdimis ir švariomis sąžinėmis.
• Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


Popiežius Pranciškus. Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana

Žinia 2017 m. gavėnios proga

Brangūs broliai ir seserys!

Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. Jėzus yra ištikimas draugas, niekada mūsų neapleidžiantis, net kai nusidedame, jis kantriai laukia mūsų sugrįžtančių pas jį ir tokiu lūkesčiu parodo norą atleisti (plg. Homilija per šv. Mišias 2016 m. sausio 8 d.).

Gavėnia yra tinkamas metas suintensyvinti dvasios gyvenimą Bažnyčios siūlomomis priemonėmis – pasninku, malda ir išmalda. Visa to pagrindas yra Dievo žodis – šiuo laikotarpiu esame kviečiami uoliau jo klausytis bei jį apmąstyti. Čia ypač norėčiau stabtelėti prie turtuolio ir vargšo Lozoriaus palyginimo (plg. Lk 16, 19–31).Skaityti daugiau


Kelionė su Teofiliumi (2017-ųjų vasaris)

Eucharistija persmelktas gyvenimas

Vatikano II Susirinkimas liudija, kad „iš Eucharistijos, kaip iš šaltinio, trykšta į mus malonė ir jos dėka veiksmingiausiai pasiekiamas žmonių pašventinimas Kristuje bei Dievo pašlovinimas, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais Bažnyčios darbais“ (SC 10). Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės dėka. O kaip yra tada, kai žmogus ilgą laiką nedalyvauja Eucharistijoje?

Šią patirtį išgyveno garbingasis Teofilius Matulionis. Daug metų kalintas dėl neapykantos tikėjimui jis dalį įkalinimo laiko neturėjo jokios galimybės dalyvauti šv. Mišiose. Tiesa, kalėjime būta ir šviesesnių akimirkų, kai artimieji atsiųsdavo razinų. Jas išmirkius pasigamindavo sunka, tinkama Eucharistijai švęsti, o kvietinės duonos gabalėlį iškepdavo kiti kaliniai. Tai buvo brangiausia dovana, kuria už spygliuotos vielos Dievas guodė savo žmones.Skaityti daugiau
Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ baigiamasis laureatų koncertas

VILMA BALANDIENĖ

Vilkaviškio dekanate kas antri metai organizuojamas moksleivių giesmių konkursas „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ tapo gražia tradicija ir nuostabia galimybe išgirsti įvairaus amžiaus mokinių iš Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų atliekamų giesmių. Muzikos mokytojai nustebina nauju repertuaru, atrastais naujais talentais, suburtais kolektyvais, o giedorėliai – skambiais balsais ir nuoširdžiu giedojimu.

2016/2017 m.m. konkursas prasidėjo dar gruodžio mėnesį. Konkurso dalyviai, suskirstyti zonomis, buvo perklausyti Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Viso konkurse dalyvavo 27 kolektyvai. Juos ruošė 12 mokytojų. Konkurso dalyvius vertino 5 asmenų komisija: prelatas. kan. Vytautas Gustaitis – komisijos pirmininkas; Alma Finagėjevienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; Elena Janušaitienė – buvusi Vilkaviškio Muzikos mokyklos direktorė; Saulius Bieliūnas – Vilkaviškio katedros vargonininkas; sesuo Gertrūda.Skaityti daugiau


Vasario mėnesio skelbimai

• Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Taip pat pašvęstojo gyvenimo diena:
- Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.)
- Nuo 9.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- 12 val. Šv. Mišios aukojamos prie Prakartėlės aukojusių intencijomis.
- Šventinamos Grabnyčių žvakės.
• Vasario 3 d. – šv. Blažiejaus minėjimas ir pirmais mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- Šv. Mišių metu bus šventinamos vaškinės šv. Blažiejaus žvakės.
- Po šv. Mišių bus atliekamos specialios apeigos.


Skaityti daugiau


Kodėl mums vis dar sunku kalbėti apie savižudybę? pokalbis su psichologu P. Skruibiu

JURGITA JURKUTĖ

Savižudybių tema mūsų šalyje vis dar yra tabu ir stigma. Jurgita Jurkutė, praėjusiais metais TEDxVilnius konferencijoje pasidalinusi savo asmenine patirtimi ir sulaukusi visuomenės paramos, ėmėsi prasmingos iniciatyvos – kalbinti psichologus ir griauti įvairius mitus, susijusius su savižudybėmis. Jūsų dėmesiui siūlome pirmąjį iš trijų vaizdo pokalbių, pritaikytų ir kurtiesiems. Psichologas Paulius Skruibis pasakoja, kodėl mūsų visuomenėje vis dar sunku kalbėti apie savižudybę šeimoje.bernardinai.ltArkivyskumas Teofilius Matulionis bus skelbiamas palaiminuoju

2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus įgaliojo Šventųjų skelbimo kongregaciją paskelbti dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873-1962) kankinystę ir taip atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju. Iškilmingas arkivyskupo Teofiliaus Matulionio skelbimas palaimintuoju turėtų įvykti tuomet, kai bus baigtos derinti visos detalės su Šv. Sostu. Paskutinis lietuvis palaimintuoju buvo skelbiamas vyskupas Jurgis Matulaitis 1987 metais. Skelbimas palaimintuoju – tai žingsnis į pripažinimą šventuoju.

Arkivyskupas Teofilius Matulionis yra sakęs: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį... Širdingai dėkui Jam! Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai.“Skaityti daugiau


Kelionė su Teofiliumi (2017-ųjų sausi)

Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje

Sausio 18-25 dienomis Bažnyčios liturginiame kalendoriuje meldžiamasi už krikščionių vienybę. Istorijos bėgyje krikščionybė išgyveno skaudžių skilimų, kurių pagrindinė priežastis glūdi žmogaus nuodėmingume, dažnai besislepiančiame po politiniais ar ekonominiais motyvais. Jei krikščioniškuose kraštuose tikintieji buvo beveik apsipratę su šiuo blogiu, tai misijose krikščionių susiskaldymas kėlė didžiulę grėsmę Kristaus Evangelijos plėtrai. Misijas vykdė ne tik katalikai ar stačiatikiai, bet taip pat ir įvairios protestantų bažnytinės bendruomenės, todėl krikščionybę norintiems priimti pagonims buvo nesuprantami misionierių tarpusavio ginčai dėl tikėjimo. Tad krikščionių vienybės ilgesys ir ekumeninio judėjimo ištakos 19 amžiaus pabaigoje kilo misijų kraštuose. Žymiai vėliau Vatikano II Susirinkimas rašys: krikščionių pasidalijimas „atvirai prieštarauja Kristaus valiai, ir yra papiktinimas pasauliui, ir kenkia šventam uždaviniui skelbti Evangeliją visai kūrinijai“ (UR 1).Skaityti daugiau


Šeima moko Bažnyčią mylėti

Daug metų Artumos svarbiausia teminė skiltis buvo „Didelės ir mažos kryžkelės“, o štai šįmet ją nutarėme vadinti „Meilės džiaugsmas“! Mat būtent taip popiežius Pranciškus pavadino savo posinodinį apaštališkąjį paraginimą Amoris laetitia – apie meilę šeimoje. Šis laiškas mums, kaip šeimos žurnalui, pasirodė toks aktualus ir įdomus, kad sumanėme visus šiuos metus skirti jam aptarti. O apie jo atsiradimo aplinkybes ir tikslus turbūt geriausiai Lietuvoje žino kardinolas Audrys Juozas BAČKIS – ne tik dėl to, kad jis yra LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininkas, pats dalyvavęs šeimai skirtame sinode, bet ir todėl, kad jam nuolat rūpėjo ir teberūpi šeimų gyvenimas, jų rūpesčiai ir džiaugsmai.

Kodėl eilinė šeima turėtų domėtis šiuo dokumentu? Gal jį studijuoti derėtų tik kunigams, šeimos centrams, sielovadininkams?

Šis dokumentas kilo iš Visuotinės Bažnyčios rūpesčio dėl šeimos, išgyvenančios krizę visuose kraštuose, skirtingai pagal žemynus. Šiandien, kai skleidžiamos įvairios ideologijos, atvirai puolančios šeimą, nebepriimančios prigimtinio įstatymo, Dievo plano sukuriant vyrą ir moterį, Bažnyčia rūpinasi matydama daug dėl įvairiausių motyvų nelaimingų ir išyrančių šeimų, tad nori išreikšti begalinį savo rūpestį dėl šeimos.Skaityti daugiau


A†A garbės prelatas Antanas Maskeliūnas
(1931–1954–2017)

2017 m. sausio 11 d., Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, mirė garbės prelatas Antanas Maskeliūnas. Garbės prelatas Antanas Maskeliūnas gimė 1931 m. kovo 19 d. Vainiūnų kaime, Lazdijų rajone. Mokėsi Seirijų pradžios mokykloje, Alytaus I-oje vidurinėje mokykloje. 1950 – 1954 m. studijavo Kauno Tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1954 m. gruodžio 19 d. vyskupo Kazimiero Paltaroko buvo pašventintas kunigu.Skaityti daugiau