Pasaulinę gyvybės dieną 2018 - „Gyvybė – didžiausia vertybė“

Jau antrus metus Pasaulinę gyvybės dieną „Gyvybė – didžiausia vertybė“ paminime eisena. Gyvybei ateiti į šį pasaulį padeda gydytojai, o išeiti – kunigai, todėl simboliškai ir eisena prasidėjo nuo ligoninės, o baigėsi katedros šventoriuje. Šioje eisenoje dalyvavo Vilkaviškio mokyklos, darželiai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, o priešakyje ritmą diktavo Vilkaviškio moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras ir jo šokėjos.Skaityti daugiau


Švč. Mergelės Marijos litanija

Marijos litanija, kuria jau XII amžiuje buvo meldžiamasi, kilo iš Visų šventųjų litanijos. Jau IX amžiuje visų šventųjų litanijoje buvo minimi trys Marijos titulai: Šventoji Marija, Dievo Gim¬dytoja ir Mergelių Mergelė. Bėgant amžiams įsi¬galėjo paprotys Visų šventųjų litanijoje kreiptis į Mariją vis naujais titulais, kol galiausiai susiformavo savarankiška Marijos litanija. Labiausiai pa¬plito dvi Marijos litanijos: Venecijos ir Loreto, pas¬taroji yra mums dabar gerai žinoma. Paprastai litanija kalbama gegužės mėnesį, ne tik privačiai, bet ir viešai bažnyčioje. Svarbiausia Marijos litanijos dalis yra kreipiniai į Mariją, paminint jos titulus.Skaityti daugiau


Gegužės mėnesio skelbimai

Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
- 18 val. Šv. Mišios
• Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- Nepertraukiama 24 valandų Švč. Sakramento adoracija nuo 8val. Šv. Mišių iki 4 d. 8 val. Šv. Mišių.
• Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis. Švč. Jėzaus Širdies litanija prieš Šv. Mišias – 7.35 val.Skaityti daugiau


Lietuvos vyskupų kreipimasis į tikinčiuosius ir visus geros valios žmones rengiantis popiežiaus Pranciškaus apaštališkajai kelionei į Lietuvą

Mūsų šalį pasiekė džiugi žinia – šį rudenį, rugsėjo 22–23 d., popiežius Pranciškus lankys Lietuvą, o po to vyks į kitas dvi Baltijos šalis – Latviją ir Estiją. Nors išsami programa dar tikslinama, tačiau jau žinome, kad Šventasis Tėvas susitiks su jaunimu Vilniuje ir švęs Eucharistiją su visais Lietuvos žmonėmis Kaune, kurį bene lengviausia pasiekti iš visų mūsų šalies kampelių.

Gražiai sutapo, kad prabėgus 25 metams po šv. Jono Pauliaus II apsilankymo mūsų krašte, kai švenčiame Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos metus ir minime Valstybės atkūrimo šimtmetį, šventojo Petro įpėdinis vėl žengs mūsų Tėvynės keliais ir takeliais, vykdydamas paties Kristaus duotą Petrui misiją – sustiprinti brolius (plg. Lk 22, 32). Tai didžiulė dovana ir Dievo palankumo mūsų šaliai ženklas. Šis neeilinis įvykis šalies ir Bažnyčios gyvenime rodo, koks svarbus popiežiui yra mūsų kraštas ir jame gyvenantys žmonės.Skaityti daugiau


Balandžio mėnesio skelbimai

Balandžio 1 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
- 8 val. Prisikėlimo pamaldos Šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mišioms.
- Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).
• Balandžio 2 d. – Velykų antroji diena ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- 11 val. Šv. Mišios Antupių ir Pūstapėdžių koplyčiose.
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Balandžio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).Skaityti daugiau


Vasario mėnesio skelbimai

• Vasario 1 d. – Ptmasis mėnesio ketvirtadiens:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmais mėnesio penktadienis. Taip pat pašvęstojo gyvenimo diena:
- Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.)
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- 12 val. Šv. Mišios aukojamos prie Prakartėlės aukojusių intencijomis.
- Šventinamos Grabnyčių žvakės.Skaityti daugiau


2018 02 11 Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai, Lietuvos Globėjai

Šių metų vasario 11 d. 12 vai. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas Šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. Kokia šio veiksmo prasmė? Lietuvos paaukojimas Švč. Mergelei Marijai - tai tikėjimo veiksmas. Juo

• išreiškiame pasitikėjimą Marija, kurią Jėzus ant kryžiaus šv. Jono asmenyje mums visiems patikėjo kaip Motiną: „Štai tavo Motina!" (Jn 19, 27);

• atnaujiname tikėjimą mūsų tėvų ir protėvių, kurių dėka Lietuva nuo seno žinoma kaip „Marijos žemė", o prieš 300 metų Jos atvaizdas Trakuose buvo popiežiaus karūnuotas „Lietuvos Globėjos" titulu;

• prisiartinus Vasario 16-ajai, kai švęsime Lietuvos Valstybės atkūrimo 100 metų Jubiliejų, senojoje Lietuvos sostinėje Marijos globai ir užtarimui patikime Lietuvos dabartį ir ateitį, su dėkingumu atmindami visus, kurių dėka ją turime.

Vasario 11-ąją kviečiame visus nuoširdžiai jungtis j šį bendrą tikėjimo aktą. Kviečiame gausiai susiburti Trakuose, o taip pat ir kiekvienoje Lietuvos parapijoje, bei kartu su savo kunigais šv. Mišių metu, prieš tikėjimo išpažinimą, vienu balsu ištarti Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai žodžius. Negalinčius atvykti į Trakus ar savo bažnyčią kviečiame į šį tikėjimo veiksmą jungtis LRT televizijos ir Marijos radijo dėka, kurie tiesiogiai transliuos iškilmes iš Trakų bazilikos. Lietuvos paaukojimo Švč. Mergelei Marijai maldą šiais Jubiliejiniais Trakų Dievo Motinos metais dažnai kalbėkime parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai. Švč. Mergelė Marija tegloboja Lietuvą ir kasdien tekreipia mūsų žvilgsnį į savo Sūnų, kviesdama įsiklausyti į Jo žodį ir Juo sekti. Juk Kristus Jėzus - mūsų viltis! (plg. 1 Tim 1, 1).Gruodžio mėnesio skelbimai

• Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Gruodžio 3 d. – Pirmas Advento sekmadienis ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš ir po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Gruodžio 3 – 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.Skaityti daugiau


Advento prasmė

Viešpatie, atverk mūsų širdis, kad galėtume suprasti ir pamatyti išganymo darbą, kurį Tu pradedi dėl mūsų visų! Būtent taip ir yra: kiek mes besistengtume suvokti, išprotauti, viską daryti, kad būtume geri,- jeigu Viešpats neatveria mūsų širdies, mes nieko nepasieksime. Žinau, kad žmogiškai tai yra nesuprantama, nes žmogus yra įpratęs viską perleisti per savo smegenų filtrą, bet dieviški dalykai, - įsidėkime tai gerai į galvą, - eina ne per mūsų smegenis, o per širdį. Jeigu mūsų širdis uždaryta, gali net pats Jėzus sugrįžti į žemę, o mums tai visai nerūpės. Jeigu galvojame, kad ir šiais metais galėsime praleisti Adventą, kaip iki šiol, jis bus kaip ir visi kiti laikotarpiai, nepakeičiantys mūsų gyvenimo, bus n-toji proga, kurią Dievas mums duoda atsivertimui, o mes dar kartą Jam sakysime, kad neturime laiko, arba dar geriau - kad esame jau atsivertę. Kai liausimės naudoti vien tik savo smegenis ir pradėsime atverti širdį, pastebėsime, kad esame vargšai, begaliniai vargšai, reikalingi pagalbos, reikalingi meilės, nieko neturintys. Visos mūsų pastangos susitaupyti pinigų, apsirūpinti senatvei, pasistatyti pilis iš smėlio atrodys tuščios ir beprasmės. Visa tai, ką sukandę dantis išplėšėme iš kitų rankų, vieną dieną bus iššvaistyta, ir tuo naudosis tie, kuriems užvėrėme savo širdį. Adventas yra visai kas kita. Adventas – tai Jėzaus laukimas, bet jeigu mes nieko nelaukiame, Jis nelįs mums į akis. Tik atėjus Dienai Jis negalės mūsų atpažinti ir apginti. Adventas – tai reiškia dovanoti save, kad vėl atgautum, Adventas – leisti save sunaikinti, kad Kažkas mus atkurtų naujus ir spindinčius, vertus Dievo Karalystės. Gero širdies Advento!Advento kelionė

Adventas į mūsų kasdienybę visada ateina ne laiku, nors iš kalendorių gerai žinome, kada jis ateis. Tačiau vis vien kasmet būname jo tarytum iš pasalų užklupti. Studentai turi atsiskaityti dėstytojams, prekybininkams pats darbymetis, be to, metų pabaiga, tad visos įstaigos, firmos, įmonės turi suvesti savo metinius balansus. Adventas įsiterpia į skubėjimo bei šurmulio visuomenę, kuri niekada neturi laiko ir dirgliai reaguoja į kiekvieną bandymą jį perdalyti.
Skaityti daugiau


Visi šventieji

Kasdien prisimindami ir minėdami vieną ar kitą šventąjį, kartą metuose pagerbiame visus šventuosius, pasiekusius Dangų ir gavusius, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli.

Visų Šventųjų iškilmė pradėta švęsti jau IV a. Tais laikais Visi Šventieji būdavo minimi pirmąjį sekmadienį po Sekminių. Kai popiežius Bonifacas IV 609 m. pašventino Panteoną, jį pavertė krikščionių bažnyčia, suteikdamas jai Švč. Mergelės Marijos ir Kankinių vardą. Popiežius Grigalius III (731-741 m.) pašventino koplyčią prie šv. Petro bazilikos Visų Šventųjų vardu ir perkėlė šią šventę į lapkričio 1 d., o popiežius Grigalius IV (827 – 844 m.) įvedė Visų Šventųjų iškilmes visoje Bažnyčioje.


Skaityti daugiau