Kelionė su Teofiliumi - "Apsisprendimas - geriau mirti!"

Kovo mėnesį Lietuvos katalikai prisimena savo dangiškąjį globėją šv. Kazimierą, kurio gyvenimo devizas – geriau mirti, negu nusidėti kviečia į naujus apmąstymus. Juo labiau kad Šv. Kazimiero liturginė minėjimo diena tapo išskirtinė garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenime. 1900 m. kovo 4 d. Peterburge vysk. Antonis Karolis Niedziałkowskis kiek paankstintai silpnos sveikatos seminaristui Teofiliui suteikė kunigystės šventimus. Skubėta, nes mieste, siaučiant džiovai, sušlubavusi Teofiliaus sveikata nežadėjo nieko gero.

Tapęs kunigu Šv. Kazimiero dieną, Teofilius priėmė ir dangiškojo globėjo ryžtingumą visuomet rinktis tai, kas yra pagal Dievo valią. Šis radikalus apsisprendimas buvo kun. Teofiliui ypač reikalingas kalėjime. 1930 m. belaukiant teismo, kalėjimo viršininkas klausė jį:...
Skaityti daugiau


Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė

Gyvybės stebuklas. Kas tai?

Pasaulinės gyvybės dienos minėjimui skirtas filmas „Gyvybės stebuklas. Kas tai?“ Autorė - Rugilė Maslauskaitė.


Popiežius prašo šv. Juozapo užtarimo jaunimui

Gegužės 1-ąją Bažnyčia mini šv. Juozapo darbininko šventę, kurią į liturginį kalendorių 1955 m. įrašė popiežius Pijus XII, norėdamas, kad minint Tarptautinę darbo dieną, tikintys darbininkai šią dieną turėtų ir savo krikščionišką šventę.

„Palaimink, Viešpatie, mūsų rankų darbą – kyla į dangų malda iš plataus ir daugiaformio darbo žmonių pasaulio“, - kalbėjo šv. Jonas Paulius II 2000 m gegužės 1-ąją susitikęs su viso pasaulio darbininkijos atstovais. „Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas sukūrė žmogų kaip savo paveikslą į save panašų ir paliepė jam valdyti žemę. Negalime pamiršti, kad ir Jėzus, savo paslėpto gyvenimo metu, tai yra dar prieš savo viešosios misijos pradžią, gyveno Nazarete ir dirbo staliaus Juozapo dirbtuvėje.
Skaityti daugiau


Kelionė su Teofiliumi - "15 kalėjimo Velykų"

Velykų rytas daug kam primena triskart aplink bažnyčią einamą procesiją, varpų gaudesį, pakilią giesmių nuotaiką... Džiaugsmas kyla iš evangelinės žinios apie prisikėlusį Kristų ir apaštalų susitikimus su Prisikėlusiuoju. Velykos tikrai yra džiaugsmingos, bet nebūna Velykų be Didžiojo penktadienio – Jėzaus mirties – ir be Didžiojo šeštadienio – Dievo tylos – dienos. Per tai einame į Prisikėlimą. O kaip jaučiasi žmonės, kurie Prisikėlimą švenčia jausdami mirties alsavimą?

Tokia Velykų patirtis buvo labai artima garbingajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Praleidęs beveik šešiolika metų kalėjimuose ir lageriuose, jis penkiolika savo gyvenimo Velykų šventė nelaisvėje. Pirmosios Velykos buvo „įkalintos“ pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis.


Skaityti daugiau


Gegužės mėnesio skelbimai

• Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
- 18 val. Šv. Mišios
• Gegužės 1-7 d. – Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė.
• Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusių intencijomis.
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė.
• Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).Skaityti daugiau


Nauji vyskupai Lenkijoje ir Vokietijoje

Tautų Evangelizavimo kongregacijos pasekretoris kun. Tadeuszas Wojda po ilgametės tarnystės Šventam Sostui parvyksta su nauja misija į Lenkiją. Popiežius Pranciškus jį paskyrė Balstogės arkivyskupu. Katalikų apaštalavimo draugijos narys 60 metų arkivyskupas Wojda yra kilęs iš Kielcų vyskupijos Lenkijoje. Po kunigystės šventimų kun. Wojda buvo Katalikų apaštalavimo draugijos vadovas jaunimo misijų reikalams, prieš 27 metus įsidarbino Tautų Evangelizavimo kongregacijoje. Kun. Wojda yra penktasis Balstogės ordinaras po vyskupijos įkūrimo 1991 metais. Naujoji Balstogės vyskupija buvo sudaryta iš Lenkijos Respublikos teritorijoje likusios Vilniaus arkivyskupijos dalies. Naujojo Balstogės arkivyskupo Wojdos konsekravimas įvyks birželio 10 d.

Mainco vyskupija Vokietijoje susilaukė 89-ojo įpėdinio. Popiežius Pranciškus Vokietijos apaštalo šv. Bonifaco įpėdiniu Maince paskyrė prof. Peterį Kohlgrafą. 50 metų amžiaus teologijos profesijos perkeltas į Mainco vyskupiją iš Kelno arkivyskupijos, kur buvo įšventintas kunigu 1993 metais. Kun. Peter Kohlgraf pastaruosius ketverius akademinius metus dėstė pastoralinę teologiją Mainco katalikų universitete, drauge tarnavo vikaru vienoje Mainco vyskupijos parapijoje. Nominuoto vyskupo pirmtakas, Mainco vyskupas emeritas ir ilgametis Vokietijos Vyskupų konferencijos pirmininkas kardinolas Karl Lehmann buvo popiežiaus atleistas iš Mainco ganytojo pastoracinių pareigų gegužės 16 dieną, per kardinolo Lehmanno aštuoniasdešimtąjį gimtadienį.

Vatikano radijasJurginės – Popiežiaus vardinės

Sekmadienį, balandžio 23-ąją – popiežiaus Pranciškaus, pakrikštyto Jurgio Marijos vardais, vardinės. Balandžio 23-ji – Švento Jurgio liturginė šventė, šv. Jurgis - Lietuvos antrasis globėjas po šv. Kazimiero. Popiežiaus vardinės šiemet sutapo su Atvelykio sekmadieniu, kuris užbaigia Velykų oktavą, tą dieną drauge švenčiamas Dievo gailestingumo sekmadienis, kurį įvedė šv Jonas Paulius II.

Popiežiaus vienuolinių įžadų sukaktis

Jurginių išvakarėse, balandžio 22-ąja sukako dar viena reikšminga data Jorge Mario Bergoglio - popiežius Pranciškaus gyvenime: šią dieną prieš 44 metus jis davė iškilmingus vienuolinius įžadus Jėzaus draugijoje. Popiežius Pranciškus įstojo į Jėzaus Draugiją 1958 metais, buvo įšventintas jėzuitų kunigu 1969 metais ir davė amžinuosius įžadus 1973 metais, balandžio 22 dieną.Skaityti daugiau


Popiežiaus Velykinis sveikinimas: Taikos mūsų dienoms!

„Brangūs broliai, seserys, linksmų Velykų!

Šiandien visame pasaulyje Bažnyčia atnaujina pirmųjų apaštalų žavesio kupiną skelbimą: „Jėzus prisikėlė!“, - „Jis tikrai prisikėlė, kaip buvo sakęs!“.

Čia išsipildo senoji Velykų šventė, žydų tautos išsivadavimo iš vergijos minėjimas: savo prisikėlimu Jėzus Kristus mus išvadavo iš nuodėmės ir mirties vergijos, ir atvėrė kelią į amžinąjį gyvenimą.

Visi mes, kai leidžiam nuodėmei valdyti, prarandame gerąjį kelią ir einame klystkeliais kaip pasiklydusios avys. Tačiau pats Dievas, mūsų Ganytojas, atėjo mūsų ieškoti ir, kad mus išgelbėtų, nusižemino iki kryžiaus paniekinimo. Ir šiandien galime skelbti: „Prisikėlė gerasis Ganytojas, kuris už avis paguldė gyvybę, už kaimenę teikėsi mirti, aleliuja!“ (Romos Mišiolas, IV Velykų sekm. Komunijos priegiesmis).

Skaityti daugiau


Prel. Vytauto Gustaičio Velykinis sveikinimasVelykinis ganytojiškas laiškas

Brangūs broliai ir seserys,

sveiki sulaukę šventų Velykų – mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimo, Jo pergalės prieš nuodėmę ir mirtį iškilmės! Jėzus visus kelia iš nuodėmės ir nevilties, nori, kad turėtume gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtume (plg. Jn 10, 10).

„Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse“ (Kol 3, 1), – ragina apaštalas Paulius. Jis kelia mūsų žvilgsnį aukštyn. O psalmės žodžiai skelbia: „Dangūs apsakinėja Dievo garbę, dangaus skliautas skelbia jo rankų darbą“ (Ps 19, 2). Kūrinija taip pat kelia žmogaus žvilgsnį aukštyn, į žvaigždes. Žmogų traukia ir vilioja neišmatuojami toliai, tai, kas nauja, dar neatrasta, nepažinta. Jį traukia grožis, harmonija, laisvė, kūryba. Bet ko iš tiesų ieškome? Ar mus pasotina vien tai, ką galima apčiuopti ir suskaičiuoti? Ar užtenka vien teorinių svarstymų apie gyvenimą?Skaityti daugiau


Velykų dieną popiežiui emeritui sukaks 90 metų

Balandžio 16 d. – Velykų sekmadienį – popiežiui emeritui Benediktui XVI sukaks 90 metų. Artėjant jubiliejinei sukakčiai, ketvirtadienį, balandžio 6 d. Vatikane buvo pristatyta Benediktui XVI dedikuota knyga „Cooperatores veritatis“.

„Cooperatores veritatis“ („tiesos bendradarbiai“) – taip trečiajame šv. apaštalo Jono laiške pavadinti Kristaus skelbėjai. Šiuo žodžius savo vyskupišku šūkiu 1977 m. pasirinko Josephas Ratzingeris.

Ketvirtadienį vykusiame popiežiaus emerito 90 metų sukakčiai skirtos knygos pristatyme pagrindinis kalbėtojas buvo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos primininkas kard. Kurt Koch, kuris kalbėjo apie laivę kaip tiesos ir meilės vaisių profesoriaus, vėliau kardinolo Josepho Ratzingerio ir popiežiaus Benedikto XVI raštuose ir mokyme.Skaityti daugiau


Popiežiaus homilija. Kas man kryžius?

Kryžius tai ne priklausymo organizacijai „ženkliukas“, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą aukodamas Mišias Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus sako: „Kai žmogaus sūnų būsite aukštai iškėlę, – suprasite, kad Aš Esu“. Šie žodžiai, tai ir užuomina apie Jėzaus laukiančią mirtį ant kryžiaus, ir kartu nuoroda į Mišių pirmajame skaitinyje iš Skaičių knygos pasakojamą Dievo tautos istorijos epizodą, kai į Pažadėtąją žemę keliaujančius žydus puolė nuodingos gyvatės ir Mozė liepė iškelti ant stulpo vario gyvatę, kad kiekvienas įkąstas gyvatės, pažvelgęs į vario gyvatę, liktų gyvas.

Popiežius atkreipė dėmesį į paradoksalų sutapimą: gyvatė – pirmųjų tėvų nuopuolio ir gimtosios nuodėmės simbolis, šiame kelionės į Pažadėtąją žemę įvykyje tampa išgelbėjimo simboliu. Panašiai ir šv. Paulius kalba apie Jėzaus Kryžiaus auką: Jėzus dėl mūsų tapo nuodėme, kad atpirktų mūsų nuodėmes. Jėzus buvo iškeltas ant Kryžiaus, kad į jį žiūrėtų visi nuodėmės sužeisti žmonės.Skaityti daugiau


„Urbi et orbi“ - Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų

Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus pradės pirmuosius pasirengimo Pasaulinei Jaunimo dienai „Panama 2019“ metus. Jo kvietimu katalikiškas jaunimas raginamas dvasiškai pasirengti tarptautiniam sąskrydžiui per pasirengimo trimetį apmąstant Dievo Motinos Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Popiežius parinko apmąstymų temas pagal Luko Evangelijos pasakojimus apie Apreiškimą Marijai ir Marijos apsilankymą pas Elžbietą. Pirmiesiems pasirengimo metams, kurie švenčiami visose pasaulio vyskupijose, tema parinkta iš „Marijos giesmės“ (Magnificat): „Didžių dalykų padarė man Viešpats!“.

Popiežiaus Romoje vadovausima Verbų arba Kristaus kančios sekmadienio procesija ir šventosios Mišios įvyks įprastinėje vietoje, Šv. Petro aikštėje. Procesijos pradžia 10 val. Šventasis Tėvas palaimins verbas ir po procesijos vadovaus iškilmingoms Mišioms, kurias su juo aukos Romoje gyvenantys kardinolai ir vyskupai.Skaityti daugiau