Balandžio menesio skelbimai

• Kovo 31 – Balandžio 2 d. – Gavėnios rekolekcijos
- Rekolekcijas ves Palemono klebonas kun. Darius Vasiliauskas.
- Šeštadienį (balandžio 1 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
• Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
- 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus.
• Balandžio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.Skaityti daugiau


Informacinis pranešimas apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos iškilmes

Su džiaugsmu pranešame, kad Šventasis Tėvas Pranciškus paskyrė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos – skelbimo palaimintuoju – datą. Iškilmės vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje. Apeigoms vadovauti popiežius Pranciškus siunčia Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kardinolą Andželą Amatą (Angelo Amato) SDB. Tai išskirtinis istorinis įvykis, nes skelbimo palaimintuoju apeigos Lietuvoje vyks pirmą kartą.

Beatifikacija – skelbimas palaimintuoju – yra ne tik asmens dorybių pripažinimas, bet ypač Dievo darbų per tą asmenį atpažinimas. Juk kiekvienas palaimintasis ar šventasis savo gyvenime vadovaujasi Dievo valia, todėl jų gyvenimai mums tampa spindinčiais Evangelijos įkūnijimo konkrečiose situacijose pavyzdžiais.Skaityti daugiau


Trečiadienio katechezė: artimo meilė kalba ne apie mus, o apie Dievą

Bendrosios trečiadienio audiencijos pradžioje šv. Petro aikštėje buvo perskaityta ištrauka iš apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams, kurią savo katechezėje vėliau komentavo popiežius Pranciškus.

Meilė tebūna be veidmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus broliška meile; lenktyniaukite tarpusavio pagarba. Nebūkite tingūs darydami gerą, bet uolūs, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje. Rūpinkitės šventųjų reikalais, puoselėkite svetingumą. (Rm 12, 9 - 13)

Gerai žinome, - kalbėjo popiežius, - kad didysis įsakas, kurį mums paliko Viešpats Jėzus yra mylėti: mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir protu, mylėti artimą kaip save pačius. Tai yra mūsų aukščiausias, tobuliausias pašaukimas. Su juo yra susietas ir krikščioniškos vilties džiaugsmas. Kas myli, tame yra ir vilties džiaugsmas, kad pasieks, sutiks didžiąją meilę, kuri yra Viešpats.


Skaityti daugiau


Evaldas Darulis OFM: „Mirties bausmė yra susitapatinimas su agresoriais“

Visuomenė skaudžiai išgyvena dar vieną rezonansinį įvykį – Ievos Strazdauskaitės nužudymą. Atsinaujina diskusijos apie mirties bausmės sugrąžinimą. Brolis pranciškonas Evaldas Darulis teigia, kad šiuo atveju verčiau nukreipti pyktį teigiama linkme.

Įvykus Ievos Strazdauskaitės tragedijai pasigirsta nuomonių, kad reikėtų sugrąžinti mirties bausmę. Tokios pozicijos laikosi net dalis visuomenėje žinomų žmonių. Kaip vertinate šiuos pasisakymus?

Katalikų Bažnyčia šiais laikais pasisako prieš mirties bausmę ir gana vieningai apibrėžia bausmės tikslus. Bausme siekiama keturių pagrindinių dalykų: perauklėjimo, apsisaugojimo nuo nusikaltėlio, atgrasymo ir atpildo. Taigi bausmė turėtų priversti nusikaltusį žmogų pakeisti savo elgesį, apsaugoti visuomenę nuo agresoriaus, atgrasyti nuo nusikaltimų kitus žmones ir duoti prasižengėliui teisingą atpildą.


Skaityti daugiau


Mažasis Katalikiškas Kino Teatras

Lietuvai brangų, Kovo 11-osios vakarą tautiečiai rinkosi į Vilkaviškio parapijos namus, – čia juos Vilkaviškio dekanato šeimos centro savanoriai pakvietė į kino vakarą. Šio šeimos centro savanoris ir sielovados renginių koordinatorius Artūras Mickevičius kino vakarą pradėjo pakviesdamas kartu sugiedoti Tautišką giesmę. Pagarbiai sugiedojus Lietuvos himną, organizatorius pristatė filmą „Pjūklo ketera“. Tai filmas apie ypatingai stiprų tikėjimą ir jo reikšmę kariškio gyvenime. Angliška patarlė „There are no atheists in foxholes“ (angl. Apkasuose nėra ateistų) iš dalies iliustravo ir filmo siužetą.

Savo tikėjimu ir įžvalgomis pasidalinti pakviestas Konradas Lekešius šiuo metu studijuojantis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje teigė, kad tikėjimas būtinas, kad neišprotėtum, kad pajėgtum atsilaikyti, ypatingai sunkiose, kartais, atrodo, net neįmanomose žmogui situacijose. Taip pat pridūrė „kovojame ne dėl to, kad nekenčiame priešų, bet dėl to, kad mylime tuos, kurie už mūsų. Didžiausia meilė – mirti už kitą. Taigi kova arba karas yra meilės aktas.


Skaityti daugiau


Popiežius Pranciškus: Esame dulkės mylinčio Dievo rankose

Trečiadienį po pietų popiežius Pranciškus vadovavo tradicinei pirmajai Gavėnios stočiai, švenčiamai Romos Aventino kalvos bazilikose. Pamaldos prasidėjo Šv. Anzelmo bazilikoje. Iš jos pajudėjo procesija link Šv. Sabinos bazilikos, kurioje Pranciškus aukojo Pelenų trečiadienio Mišias.

„Iš visos širdies atsiverskite į mane [...] Atsiverskite į Viešpatį“ (Jl 2,12.13) – Pelenų trečiadienio Mišių pirmajame skaitinyje šaukia pranašas Joelis, Viešpaties vardu kreipdamasis į tautą. Raginimas skirtas visiems: „sukvieskite senelius, suveskite vaikučius, suneškite ir žindomus kūdikius [...] jaunikį […] nuotaką (16). Visa tauta raginamas sugrįžti pas Viešpatį, savo Dievą, kuris yra „maloningas ir gailestingas, atlaidus ir geraširdis, jautrus dėl nelaimės“ (13).
Skaityti daugiau


Kino vakaras. Kovo 11 d.

Mažasis Katalikiškas kino kulbas kovo 11 d. kviečia į kino peržiūrą. Holivudo aktorius ir režisierius, dviejų Oskarų laureatas ir vienas žinomiausių šiuolaikinio kino atstovų, padovanojęs neužmirštamą „Narsiąją širdį“, „Kristaus kančią“ ir „Apokalipto“, Melas Gibsonas sugrįžta su trenksmu, pristatydamas vieną tikroviškiausių, žiauriausių ir jautriausių karo tematikos juostų apie didvyrį, kuris būdamas karo lauke neiššovė nė vienos kulkos, tačiau išgelbėjo daugelio bendražygių gyvybes. Iš pirmo žvilgsnio- tai lyg dar vena eilinė, patriotizmo prifarširuota karinė drama apie heroizmą ir pasiaukojimą, bet taip nėra. Tai didingas karinis filmas, pasakojantis apie sunkiai suvokiamą karo realybę. Pasibaigus filmui žiūrovas lieka be žado, scenos taip sugraudina, jog sunku sulaikyti ašaras. Filmas žiūrisi įtraukiančiai, jog net nepastebi kaip greitai pralekia tos dvi rodymo valandos. Filmas sukurtas pagal tikrus faktus.Kovo mėnesio skelbimai

• Kovo 1 d. – Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
- Privalomas pasninkas.
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
- Prasideda Velykinės išpažinties laikas, pasiruoškime patys ir padėkime ligoniams, negalintiems atvykti į bažnyčią, kad Šv. Velykas pasitiktume tyromis širdimis ir švariomis sąžinėmis.
• Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


Popiežius Pranciškus. Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana

Žinia 2017 m. gavėnios proga

Brangūs broliai ir seserys!

Gavėnia yra nauja pradžia, kelias, vedantis į tikrą tikslą – Prisikėlimo Velykas, Kristaus pergalę prieš mirtį. Ir visada šis metas kviečia mus atsiversti: krikščionis pašauktas grįžti pas Dievą „visa savo širdimi“ (Jl 2, 12), nesitenkinti vidutinišku gyvenimu, bet puoselėti draugystę su Viešpačiu. Jėzus yra ištikimas draugas, niekada mūsų neapleidžiantis, net kai nusidedame, jis kantriai laukia mūsų sugrįžtančių pas jį ir tokiu lūkesčiu parodo norą atleisti (plg. Homilija per šv. Mišias 2016 m. sausio 8 d.).

Gavėnia yra tinkamas metas suintensyvinti dvasios gyvenimą Bažnyčios siūlomomis priemonėmis – pasninku, malda ir išmalda. Visa to pagrindas yra Dievo žodis – šiuo laikotarpiu esame kviečiami uoliau jo klausytis bei jį apmąstyti. Čia ypač norėčiau stabtelėti prie turtuolio ir vargšo Lozoriaus palyginimo (plg. Lk 16, 19–31).Skaityti daugiau


Kelionė su Teofiliumi (2017-ųjų vasaris)

Eucharistija persmelktas gyvenimas

Vatikano II Susirinkimas liudija, kad „iš Eucharistijos, kaip iš šaltinio, trykšta į mus malonė ir jos dėka veiksmingiausiai pasiekiamas žmonių pašventinimas Kristuje bei Dievo pašlovinimas, kurių kaip tikslo siekiama visais kitais Bažnyčios darbais“ (SC 10). Žmonių pašventinimas vyksta iš Eucharistijos tekančios malonės dėka. O kaip yra tada, kai žmogus ilgą laiką nedalyvauja Eucharistijoje?

Šią patirtį išgyveno garbingasis Teofilius Matulionis. Daug metų kalintas dėl neapykantos tikėjimui jis dalį įkalinimo laiko neturėjo jokios galimybės dalyvauti šv. Mišiose. Tiesa, kalėjime būta ir šviesesnių akimirkų, kai artimieji atsiųsdavo razinų. Jas išmirkius pasigamindavo sunka, tinkama Eucharistijai švęsti, o kvietinės duonos gabalėlį iškepdavo kiti kaliniai. Tai buvo brangiausia dovana, kuria už spygliuotos vielos Dievas guodė savo žmones.Skaityti daugiau
Nuskambėjo Vilkaviškio dekanato moksleivių giesmių konkurso „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ baigiamasis laureatų koncertas

VILMA BALANDIENĖ

Vilkaviškio dekanate kas antri metai organizuojamas moksleivių giesmių konkursas „CANTATE DOMINO CANTICUM NOVUM“ tapo gražia tradicija ir nuostabia galimybe išgirsti įvairaus amžiaus mokinių iš Vilkaviškio rajono ugdymo įstaigų atliekamų giesmių. Muzikos mokytojai nustebina nauju repertuaru, atrastais naujais talentais, suburtais kolektyvais, o giedorėliai – skambiais balsais ir nuoširdžiu giedojimu.

2016/2017 m.m. konkursas prasidėjo dar gruodžio mėnesį. Konkurso dalyviai, suskirstyti zonomis, buvo perklausyti Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje, Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje. Viso konkurse dalyvavo 27 kolektyvai. Juos ruošė 12 mokytojų. Konkurso dalyvius vertino 5 asmenų komisija: prelatas. kan. Vytautas Gustaitis – komisijos pirmininkas; Alma Finagėjevienė – Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja; Elena Janušaitienė – buvusi Vilkaviškio Muzikos mokyklos direktorė; Saulius Bieliūnas – Vilkaviškio katedros vargonininkas; sesuo Gertrūda.Skaityti daugiau


Vasario mėnesio skelbimai

• Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Taip pat pašvęstojo gyvenimo diena:
- Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.)
- Nuo 9.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- 12 val. Šv. Mišios aukojamos prie Prakartėlės aukojusių intencijomis.
- Šventinamos Grabnyčių žvakės.
• Vasario 3 d. – šv. Blažiejaus minėjimas ir pirmais mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- Šv. Mišių metu bus šventinamos vaškinės šv. Blažiejaus žvakės.
- Po šv. Mišių bus atliekamos specialios apeigos.


Skaityti daugiau