2018 Gegužė

Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
- 18 val. Šv. Mišios
• Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- Nepertraukiama 24 valandų Švč. Sakramento adoracija nuo 8val. Šv. Mišių iki 4 d. 8 val. Šv. Mišių.
• Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis. Švč. Jėzaus Širdies litanija prieš Šv. Mišias – 7.35 val.
• Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius
• Gegužės 6 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos Diena:
- 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
- 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas. Šv. Mišioms vadovaus Vyskupas Rimantas Norvila, bus teikiamas sutvirtinimo sakramentas.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“.
- Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
- Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 11d. – Laukiant Sekminių, vakaro Šv. Mišiose pradedame maldų į Šv. Dvasią devindienį.
• Gegužės 13 d. – Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės
• Gegužės 14 d. – Šv. apaštalo Motiejaus šventė.
• Gegužės 20 d. – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės.
- Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar viešoje koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas ar kalbamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
- Nuo šiandien užrašoma sudėtinėms Šv. Mišioms už gyvus ir mirusius tėvus.
• Gegužės 24 - Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė
• Gegužės 28 d. – Švč. Trejybės iškilmė ir Švč. M. Marijos Apsilankymo šventės Tituliniai atlaidai.
- 9 ir 12 val. Vaikų Pirmoji Šv. Komunija
• Gegužės 31 d. – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė.
• Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
- Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, bei palaiminimas Švč. Sakramentu.
• Birželio 3 d. – Švč. Kristaus kūno ir kraujo iškilmė – Devintinės ir Tėvo diena.
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
- 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“.
- Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams.
- Nuo Tėvo Dienos dvi savaites (3 – 17 d.) 18 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.