2017 Lakritis

• Lapkričio 1 - 30 d. – 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukojusiųjų už mirusius intencijomis.
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų šventė:
- Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- 11 val. Šv. Mišios Antužių koplyčioje už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
- 9 ir 12 val. Šv. Mišiose melsimės už sergančius. Nuo 10 iki 12 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių – vėlinių procesija. Giedos Sasnausko choras.
• Lapkričio 1 – 8 d. – Vėlinių oktava (aštuondienis). Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems.
- 1 – 2 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai, aplankant bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
- 3 – 8 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius.
• Lapkričio 2 d. – Maldos už Mirusius diena – Vėlinės:
- Visos (9, 12 ir 18 val.) Šv. Mišios aukojamos už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
- Kiekvienas kunigas šią dieną aukoja trejas Šv. Mišias: už aukotojų mirusiuosius, popiežiaus intencija ir už visus mirusius.
• Lapkričio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- 12val. Šv. Mišios baigiant mokytojų rekolekcijas.
• Lapkričio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius geradarius.
• Lapkričio 5 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Lapkričio 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Lapkričio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.
- 12 val. Vysk. Rimantas Norvila su vyskupijos kunigais aukos Šv. Mišias už mirusius vyskupus ir kunigus. Kviečiame dalyvauti ir jungtis į bendrą maldą.
• Lapkričio 12 – 19 d. – Vilniaus Aušros Vardų Švč. M. Marijos – Gailestingumo Motinos atlaidai.
- Vilniaus Aušros Vartuose (šv. Teresės bažnyčioje) Šv. Mišios lietuvių kalba 8.30, 11, 15 ir 19 val.
• Lapkričio 15 d. – Vilkaviškio vyskupijos diena Aušros Vartuose. 15 val. Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje.
- Autobusas nuo parapijos salės pajudės 9 val. Norinčius vykti kviečiame užsiregistruoti iš anksto pas Marijos Legiono vadovę Aneliukę tel. 861371171.
• Lapkričio 16 d. – Švč. M. Marijos – Gailestingumo Motinos iškilmė.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
• Lapkričio 23 d. – Negimusio kūdikio diena.
- Po 18 val. Šv. Mišių Šeimos Centras visus kviečia ant katedros laiptų uždegti po žvakelę prisimenant visus negimusius kūdikius.
• Lapkričio 25 d. – nuo 9 iki 13 val. parapijos salėje „Mamyčių mugė“.
• Lapkričio 26 d. – Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo iškilmė:
- Suteikiami atlaidai įprastinėmis sąlygomis ir viešai sukalbėjus žmonijos pasiaukojimo Jėzui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“.
- Po 9 ir 12 val. Šv. Mišių tikėjimo liudijimais dalinsis maldos bendruomenės „Gloriosa Trinitatis“ nariai.
• Lapkričio 30 d. – šv. apaštalo Andriejaus šventė.
• Gruodžio 3 d. – Pirmasis Advento sekmadienis.
- Rarotos pamaldos: Sekmadieniais 8.20 val. prie įstatyto Švč. Sakramento bus giedamos Švč. M. Marijos valandos. Šiokiadienias 7.45 val. Šeštadieniais 8.45 val.
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Juos galima įsigyti: prieš ir po Šv. Mišių zakristijoje, kitu metu – parapijos raštinėje.