2017 Balandis

• Kovo 31 – Balandžio 2 d. – Gavėnios rekolekcijos
- Rekolekcijas ves Palemono klebonas kun. Darius Vasiliauskas.
- Šeštadienį (balandžio 1 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
• Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
- 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus.
• Balandžio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Balandžio 6 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Balandžio 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Balandžio 9 d. – Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis:
- Šv. Mišiose šventinamos verbos.
- 12 val. Šv. Mišiose po iškilmingo verbų pašventinimo eisime Verbų procesiją.
• Balandžio 10, 11 ir 12 d. – Didysis Pirmadienis, Antradienis ir Trečiadienis:
- Pamaldos įprastu laiku (8 ir 18val.)
- 11 d. nuo 8 val. Katedroje prasidės 24 val. nenutrūkstama adoracija, kurią baigsime 12 d. 8 val. Visus nuoširdžiai kviečiame, atraskime valandėlę laiko pabūti Viešpaties artumoje.
• Balandžio 13 d. – Didysis Ketvirtadienis:
- Ryte (8 val.) šv. Mišių nebus.
- 12 val. Krizmos Šv. Mišios. Vyskupas su savo kunigais aukos Šv. Mišias, kurių metu bus šventinami ligonių patepimo, katechumenų ir Šv. Krizmos aliejai. Bus atnaujinami kunigystės šventimų pasiryžimai.
- 18 val. Paskutinės vakarienės (Eucharistijos įsteigimo) Šv. Mišios, kurių metu po Garbės himno „užsigavi“ (nutyla) varpai ir vargonai iki Didžiojo Šeštadienio „Gliorijos“. Po pamokslo Celebrantas Kristaus pavyzdžiu mazgos kojas dvylikai vyrų.
- Visuotiniai atlaidai už himno „Prieš taip Didįjį“ giedojimą prieš įstatytą Švč. Sakramentą.
- Bažnyčia kviečia visus tikinčiuosius ilgiau pabudėti prie išstatyto Švč. Sakramento. Adoracija vyks iki 24 val.
• Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis – Kristaus kančios diena:
- Šv. Mišios neaukojamos.
- 9 val. Kryžiaus kelio apmąstymas adoruojant Švč. Sakramentą. Adoracija tęsis iki vakaro pamaldų.
- Visą dieną klausykloje budės kunigas. Švęskime Susitaikymo sakramentą, atlikime išpažintį, kad Velykas švęstume vienybėje su Dievu.
- 18 val. Kristaus kančios pamaldos. Visuotiniai atlaidai pelnomi už Kryžiaus pagerbimą (aukos surinktos pagerbiant Kryžių skiriamos Šventosios Žemės šventovių išlaikymui). Pamaldas užbaigsime procesija į Kristaus kapo altorių (mažąją bažnyčią).
- Nuo vakarinių pamaldų iki Didžiojo Šeštadienio vakaro pamaldų prieš altoriaus Kryžių priklaupiame.
• Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis – Bažnyčia budi prie Kristaus kapo apmąstydama Jo kančią ir mirtį:
- 9 val. Graudūs verksmai.
- Visą dieną adoruojame Švč. Sakramentą Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
- 18 val. Velyknakčio pamaldos su žiburių, žodžio, krikšto liturgijomis ir Šv. Mišiomis. Visuotiniai atlaidai už krikšto pažadų atnaujinimą.
- Žiburių liturgijai ir krikšto pažadų atnaujinimui atsineškite žvakę. Norėdami parsinešti namo šv. vandens atsineškite tam indą.
- Po Velyknakčio Šv. Mišių bus šventinami Velykų stalo valgiai.
• Balandžio 16 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
- 8 val. Prisikėlimo pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mišioms.
- Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).
• Balandžio 17 d. – Velykų antroji diena:
- Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- Nuo šiandien užrašomos sudėtinės Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
• Balandžio 21 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską.
• Balandžio 23 d. – Antras Velykų sekmadienis (Atvelykis) – Mažųjų Velykėlės. DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS. Ir Šv. Jurgio - Lietuvos globėjo minėjimas.
- 9, 12 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Jurgį aukojusiųjų intencijomis, prašant Dievo palaimos žemdirbiam. Bus šventinamos sėklos.
- Šv. Jurgį minėsime Antupių kopl. 04.23 d. 11val.; Pūstapėdžių kopl. 04.23 d. 11 val.
• Balandžio 25 d. – Šv. Evangelistas Morkus.
• Balandžio 29 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja – Europos globėja.
• Balandžio 30 d. – Gyvybės diena – "Gyvybė - didžiausia vertybė"
- Nuo 10 iki 14 val. parapijos salėje atvykę iš Kauno klinikų kraujo donorystės centro darbuotojai lauks kraujo donorų. Padėkime gelbėti gyvybes padovanodami dalelę savęs.
- 10.30 val. Šventinė eisena nuo Vilkaviškio ligoninės „Už gyvybę“
- 11.45 val. Sveikinimo žodis Katedros šventoriuje.
- 12 val. Šv. Mišios už gyvybę.
- 13.30 val. Gyvybės dienos minėjimas – koncertas parapijos salėje. Visus nuoširdžiai kviečiame.
• Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Giedosime Švč. M. Marijos litaniją.
• Gegužės 7 d. – Motinos diena.
- 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
- 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“.
- Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
- Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.