2017 Birželis

• Gegužės 31 – Švč. M. Marijos Apsilankymo iškilmė.
• Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
- Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Palaiminimas Švč. Sakramentu.
• Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- Jėzaus Širdies litanija giedosime prieš vakaro Šv. Mišias.
• Birželio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Birželio 3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Birželio 4 d. – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės ir Tėvo diena.
- Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas ar kalbamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
- 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus.
- 9 ir 12 val. Šv. Mišiose vaikų Pirmoji Komunija. Melsimės už vaikus.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus.
- Po Šv. Mišių teikiamas palaiminimas tėvams.
• Birželio 4 – 18 d. 18 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
• Birželio 5 – 13 d. – Novena (devindienis) į šv. Antaną po rytinių Šv. Mišių.
• Birželio 5 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Birželio 6 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Birželio 8 d. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo šventė.
• Birželio 10 d. – Vyskupijos Šeimų šventė.
- 14 val. – Registracija.
- 15 val. – Teminės grupelės.
- 16.30 val. – Švč. Sakramento adoracija.
- 18 val. – Šv. Mišios.
• Birželio 11 d. – Švč. Trejybės iškilmė ir šv. Antano Paduviečio – vyskupijos globėjo atlaidai.
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami diakonai.
• Birželio 13 d. – Šv. Antano Paduviečio šventė.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
• Birželio 14 d. – Gedulo ir vilties diena.
- 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvę, bei gyvus ir mirusius tremtinius ir politinius kalinius.
• Birželio 18 d. – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės.
• Birželio 20 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Paslauską.
• Birželio 23 d. – Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Pasaulinė maldų už kunigų šventėjimą diena.
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- Galime pelnyti visuotinius atlaidus už viešą maldos „Gerasis Jėzaus“ kalbėjimą.
• Birželio 24 d. – Šv. Jono Krikštytojo gimimo iškilmė.
- 12 val. Šv. Mišios Budavonės miške, prisimenant Budavonės kankinius ir visus nekaltai „kaltus“
- Autobusas į Budavonę išvyksta 11 val. nuo parapijos salės.
• Birželio 24 – 25 d. – Lietuvos Jaunimo dienos Vilniuje.
• Birželio 25 d. – Vilniuje 14 val. Šv. Mišių metu dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis bus paskelbtas palaimintuoju.
- Mūsų parapijoje Šv. Mišios tik 9 ir 18 val.
- Šv. Mišių 12 val. Katedroje ir 13 val. šv. Kryžiaus bažnyčioje NEBUS.
• Birželio 29 d. – Šv. ap. Petro ir Pauliaus iškilmė:
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
- Aplankius KATEDRĄ ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“ pelnomi visuotiniai atlaidai.
- Baigiasi Velykinės išpažinties laikas.
• Liepos 1 – 12 d. – Žemaičių Kalvarijos atlaidai.