2017 Gegužė

• Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
- 18 val. Šv. Mišios
• Gegužės 1-7 d. – Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė.
• Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusių intencijomis.
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė.
• Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 6 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius
• Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos Diena:
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
- 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvas motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas.
- Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas motinoms.
- Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 13 d. – Fatimos Švč. M. Marijos minėjimas. (100-osios apsireiškimo metinės)
• Gegužės 14 d. – Šv. apaštalo Motiejaus šventė.
• Gegužės 19 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską
• Gegužės 26 - birželio 4 d. – Laukiant Sekminių, vakaro Šv. Mišiose pradedame maldų į Šv. Dvasią devindienį.
• Gegužės 28 d.– Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės ir Švč. M. Marijos Apsilankymo šventės Tituliniai atlaidai
- 9 val. – Šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
- 12 val. Vaikų Pirmoji Šv. Komunija
• Gegužės 31 d. – Švč. M. Marijos Apsilankymo šventė:
• Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
- Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas, bei palaiminimas Švč. Sakramentu.
• Birželio 4 d. – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės ir Tėvo diena.
- Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas ar kalbamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
- 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.
- 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus.
- 9 ir 12 val. Šv. Mišiose vaikų Pirmoji Komunija. Melsimės už vaikus.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus.
- Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams.
- Nuo Tėvo Dienos dvi savaites (4 – 18 d.) 18 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus.