2017 Sausis

• Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai. Ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- Visose Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
- Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą melsime taikos sau ir pasauliui.
- Visas Šv. Mišias pradėsim himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
- Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.
• Sausio 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Sausio 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – Trijų išminčių šventė:
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val. Mišiose bus šventinami smilkalai, auksas ir kreida.
- 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Sausio 8 d. – Viešpaties apsireiškimo – Trijų Karalių šventės iškilmė:
• Sausio 9 d. – Kristaus Krikšto iškilmė.
- Šia diena baigiasi Kalėdų laikas, tačiau bažnyčiose pagal seną paprotį galima laikyti „Prakartėlę“ ir giedoti kalėdines giesmes iki vasario 2d.
• Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena.
- 18 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą.
• Sausio 14 d. – Mažasis Krikščioniško Kino klubas kviečia į filmo peržiūrą.
- 18.30 val. Parapijos salėje bus rodoma tikrais įvykiais paremta drama „Bangų medžiotoja“. Įėjimas nemokamas. Visų maloniai lauksime.
• Sausio 18-25 d. – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
- Tam skirtos maldos 18 val. Šv. Mišiose.
• Sausio 20 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Paslauską.
• Sausio 25 d. – Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė.
• Sausio 27 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas – Marijampolės Bazilikoje atlaidai.
- 12 val. – Marijampolės Bazilikoje pagrindinės iškilmių Šv. Mišios. Kviečiame gausiau dalyvauti.
• Sausio 31 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Antaną Kereišį minint pirmąsias mirties metines.
• Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimo šventykloje šventė – Grabnyčios.
- Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.)
- 9 ir 12 val. Šv. Mišių metu bus iškilmingai šventinamos žvakės.
- Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.