2017 Vasaris

• Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Taip pat pašvęstojo gyvenimo diena:
- Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.)
- Nuo 9.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- 12 val. Šv. Mišios aukojamos prie Prakartėlės aukojusių intencijomis.
- Šventinamos Grabnyčių žvakės.
• Vasario 3 d. – šv. Blažiejaus minėjimas ir pirmais mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- Šv. Mišių metu bus šventinamos vaškinės šv. Blažiejaus žvakės.
- Po šv. Mišių bus atliekamos specialios apeigos.
• Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Vasario 5 d. – šv. Agotos minėjimasis ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
- Šv. Mišiose bus šventinama šv. Agotos (pačių atsinešta) duona ir vanduo, kaip priemonė nuo gaisrų ir kitų nelaimių.
• Vasario 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Vasario 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Vasario 9 d. – 12 val. melsimės už prel. Antaną Maskeliūną minint mėnesį po mirties.
• Vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena:
- Savo maldose prisiminkime visus ligonius ir juos slaugančius. (aplankykite – pasimelskite)
• Vasario 14 d. – Šv. Kirilo ir Metodijaus – Europos globėjų šventė.
• Vasario 16 d. – Lietuvos Nepriklausomybės šventė:
- 12 val. Šv. Mišios už Lietuvą.
• Vasario 20 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Paslauską.
• Vasario 22 d. – šv. Apaštalo Petro sosto šventė.
- Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems aplankiusiems katedrą ir sukalbėjusiems „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
• Vasario 23 d. – Po vakaro Šv. Mišių – 18.30 parapijos salėje pirmasis „Alfa“ kurso susitikimas. Kursai nemokami, juos organizuoja Šventosios Šeimos seserys. Būtina išankstinė registracija tel. 860082160.
• Vasario 28 d. – Užgavėnės.
• Kovo 1 d. – Pelenų diena – Gavėnios pradžia:
- Privalomas pasninkas.
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
• Gavėnioje:
- Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais po 9 val. Šv. Mišių.
- Kryžiaus kelias Šv. Kryžiaus bažnyčioje – sekmadieniais 12.20 val.
- Graudūs verksmai – sekmadieniais sumos Šv. Mišių metu ir adoruojant Švč. Sakramentą.
• Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo iškilmė.
• Gavėnios rekolekcijos – Kovo 31 – Balandžio 2 d.