2017 Gruodis

• Gruodžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Gruodžio 3 d. – Pirmas Advento sekmadienis ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje prieš ir po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Gruodžio 3 – 24 d. rytais – Rarotinių pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas:
- Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.Skaityti daugiau


2017 Lakritis

• Lapkričio 1 - 30 d. – 18 val. Šv. Mišios aukojamos aukojusiųjų už mirusius intencijomis.
• Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų šventė:
- Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- 11 val. Šv. Mišios Antužių koplyčioje už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
- 9 ir 12 val. Šv. Mišiose melsimės už sergančius. Nuo 10 iki 12 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių – vėlinių procesija. Giedos Sasnausko choras.
• Lapkričio 1 – 8 d. – Vėlinių oktava (aštuondienis). Galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiesiems.
- 1 – 2 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai, aplankant bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
- 3 – 8 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimeldžiant už mirusiuosius.Skaityti daugiau


2017 Splais

• Spalio 1 - 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
- Kviečiame Rožinį kalbėti kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
• Spalio 1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
• Spalio 2 d. - Šv. Angelų sargų (policijos) diena ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Spalio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.Skaityti daugiau


2017 Rugsėjis

• Rugsėjo 1-8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.
- Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
• Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena bei pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
• Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.Skaityti daugiau


2017 Rugpjūtis

• Rugpjūčio 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Rugpjūčio 2 d. – Porcinkulės:
- Švč. M. Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porcinkulės) pašventinimo minėjimas. Šią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus aplankius katedrą arba parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą ir esant malonės stovyje arba atlikus išpažintį priimti Šv. Komuniją
• Rugpjūčio 3d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8:30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais už kuriuos norėtumėte pasimelsti palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Rugpjūčio 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis. Didžiosios Švč. M. Marijos Bazilikos (Marija Madžiore) pašventinimo minėjimas:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


2017 Liepa

• Nuo liepos 1 d. Katedroje kalbėsime Rožinį prašant taikos ir kitomis aktualiomis intencijomis:
- Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių.
- Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį prieš vakaro Šv. Mišias – 17.20 val.
- Sekmadienį prieš 12val. Šv. Mišias
• Liepos 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
- 1 – 12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišios 8, 10, 12 (Suma) ir 19 val. Po Sumos iškilmingai einami Kryžiaus kelio kalnai.
• Liepos 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
- 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.Skaityti daugiau


2017 Birželis

• Gegužės 31 – Švč. M. Marijos Apsilankymo iškilmė.
• Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
- Po vakaro Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas. Palaiminimas Švč. Sakramentu.
• Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- Jėzaus Širdies litanija giedosime prieš vakaro Šv. Mišias.
• Birželio 2 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
• Birželio 3 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.Skaityti daugiau


2017 Gegužė

• Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei.
- 17.40 val. – Švč. M. Marijos litaniją.
- 18 val. Šv. Mišios
• Gegužės 1-7 d. – Maldos už kunigus ir naujus pašaukimus savaitė.
• Gegužės 1 d. – Šv. Juozapo darbininko minėjimas ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusių intencijomis.
- 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
• Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė.
• Gegužės 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Gegužės 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


2017 Balandis

• Kovo 31 – Balandžio 2 d. – Gavėnios rekolekcijos
- Rekolekcijas ves Palemono klebonas kun. Darius Vasiliauskas.
- Šeštadienį (balandžio 1 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
- Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
• Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
- 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
• Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
- 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus.
• Balandžio 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.Skaityti daugiau


2017 Kovas

• Kovo 1 d. – Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
- Privalomas pasninkas.
- Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
- 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
- Prasideda Velykinės išpažinties laikas, pasiruoškime patys ir padėkime ligoniams, negalintiems atvykti į bažnyčią, kad Šv. Velykas pasitiktume tyromis širdimis ir švariomis sąžinėmis.
• Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
• Kovo 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.Skaityti daugiau


2017 Vasaris

• Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Taip pat pašvęstojo gyvenimo diena:
- Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.)
- Nuo 9.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
- 9 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
- 12 val. Šv. Mišios aukojamos prie Prakartėlės aukojusių intencijomis.
- Šventinamos Grabnyčių žvakės.
• Vasario 3 d. – šv. Blažiejaus minėjimas ir pirmais mėnesio penktadienis:
- 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
- Šv. Mišių metu bus šventinamos vaškinės šv. Blažiejaus žvakės.
- Po šv. Mišių bus atliekamos specialios apeigos.
• Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
- 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.Skaityti daugiau


2017 Sausis

• Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai. Ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
- Visose Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
- Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą melsime taikos sau ir pasauliui.
- Visas Šv. Mišias pradėsim himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
- Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.
• Sausio 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
- 18 val. sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
- 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
• Sausio 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
- Nuo 8.30 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
Skaityti daugiau